แสดง 1 ถึง 20 จาก 99 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
1-รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอเกษตรวิสัย ครั้งที่ 3/๒๕๖๑2018-02-068c8e104e18d67425ae386e4caa290abec.docx
2-รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอเกษตรวิสัย ครั้งที่ 2/๒๕๖๑2017-12-0186d4c5a5e21c995cae4409527c944a6a1.pdf
3-สรุปผลงาน-พชอ.เกษตรวิสัย-ร้อยเอ็ด2018-05-148cd30f4712c0aa77358db752eecc621c5.pdf
4-รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2561 รพ.สต.หนองไผ่2018-05-101480bf1681c450dabe2b2ea5047d4292c.jpg
5-รพ.สต.บ้านดงมัน รับประเมิน รพ.สต.ติดดาว2018-05-101a1c1129f3a9b3256251c1d0531b7b9b7.jpg
6-สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 25612018-04-3088cea38bff5534bbd995ac739bb90f423.doc
7-รายงานการประชุม ประจำเดือน เมษายน 25612018-05-2883bb7fa5964f2ec7d272fccf3f33ffbef.doc
8-คู่มือประเมิน รพ.สต.ติดดาว2017-11-22143e197a9a252c10b1de8d1f14a6cb71c8.pdf
9-รายละเอียดตัวชี้วัด ปี 612017-11-2214ae1350dac38692de0f420de2236d04ef.xls
10-คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง2018-02-213
11-ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง2018-02-213b7c0981f8e378118f6137a86b3d93b20.pdf
12-กฏกระทรวง2018-02-213171b51542d6c3cf58fbbac2742883e2c.pdf
13-แนวทางการลาศึกษาต่อ2018-04-052079237ba1d049c5c3504c4ebbbcb0a29.pdf
14-การลาศึกษาต่อ2017-09-212f24dd99145e94406945711fff242ae5e.pdf
15-แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะส าคัญขององค์การ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็2018-05-2915c6c67499e2a43d0d1e39ef1ed2239333.pdf
16-ผลการประเมินตนเอง 2018-05-2915a187868234c95c329bd0a324a503a110.pdf
17-แบบฟอร์มที่ 4 การแสดงผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 2018-05-2915ccdc824a8acc18036df97724c3829417.pdf
18-แบบฟอร์ม 5ก. การวิเคราะห์และประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2018-05-2915f339147c6105ced4c2d5b5c7a666df23.pdf
19-แบบฟอร์ม 5 ข. การสรุปจุดแข็งและจุดอ่อน พร้อมคะแนน2018-05-2915392930044a3b91552207b3099325c8ce.pdf
20-แบบฟอร์ม 6 การจัดล าดับโอกาสในการปรับปรุง2018-05-2915378bc1bc49001aa3e7e84b96cdef799a.pdf