เลขที่หนังสือ-
เรื่องสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวสิยั แนะเที่ยวงานบุญอย่างปลอดภัยในยุคโควิด-19
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยขณะนี้สถานการณ์การเกิดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ รวมทั้ง ประเทศไทยด้วย เนื่องจากโรคนี้เป็นโรคติดต่อ ซึ่งการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่ทางละอองฝอยน้ำลาย จากการไอ จาม เป็นหลัก โดยผู้รับเชื้อต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ไอจามในระยะ 1 – 2 เมตร และต้องสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เข้าร่างกายผ่านทางเยื่อเมือก จากการนำเชื้อเข้าทางปาก ตา จมูก เพื่อป้องกันโรคนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย ขอประชาสัมพันธ์ตามนโนบาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอแนะนำประชาชนที่จะเดินทางไปเที่ยวงานบุญ หรือไปในที่ชุมชน ให้ปฏิบัติตัวดังนี้ สำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศและผู้อยู่ร่วมบ้าน หรือผู้ทำงานติดต่อใกล้ชิดกับชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค ขอให้งดการเข้าร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะ 1. หากเป็นผู้ที่ได้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังโรค 14 วัน ขอให้งดการเข้าร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะ 2. ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ ร่วมกับอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและแจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ทำงานสัมผัสกับชาวต่างชาติ หรืออยู่ร่วมบ้านกับผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค ขอให้งดการเข้าร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะ 3. ให้สวมหน้ากากอนามัย แยกสิ่งของเครื่องใช้จากบุคคลอื่น ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมงานบุญและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ 1. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง 2. ควรสวมหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อลดโอกาสการรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย 3. ให้กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลาง ไม่ใช้ช้อนร่วมกับผู้อื่น ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ 7 ขั้นตอน ก่อนปรุงอาหาร ก่อนกินอาหาร หลังออกจากห้องส้วม หลีกเลี่ยงการใช้มือแคะจมูกและ ขยี้ตา 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค 5. ให้ติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารได้จากเว็ปไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัยสอบถาม ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422 งานสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย
ไฟล์หนังสือ/ภาพ33a0ae9479d33766bfe958bc1d57ccce.jpg
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก1
ลงวันที่2020-03-06
แสดงหน้าเว็บหลัก...1
อ่านแล้ว15
สร้างโดยadmin
สังกัด00458