My logo

ปี 2563 | 2562 | 2561

ดูทั้งหมด..20

EB-2

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางร
    ..... EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางร.pdf
EB2.1 บันทึกข้อความเผยแพร่
    ..... EB2.1 บันทึกข้อความเผยแพร่.pdf
EB2.2 คำสั่งแบ่งหน้าที่ สสอ.เกษตรวิสัย 63
    ..... EB2.2 คำสั่งแบ่งหน้าที่ สสอ.เกษตรวิสัย 63.pdf
EB2.3 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
    ..... EB2.3 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร.pdf
EB2.3.1.1 บันทึกข้อความเผยแพร่
    ..... EB2.3.1.1 บันทึกข้อความเผยแพร่.pdf
EB2.3.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
    ..... EB2.3.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ.pdf
EB2.3.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาวัสดุ ปี 25
    ..... EB2.3.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาวัสดุ ปี 25.pdf
EB2.3.1.3 แผนการใช้เงินงบประมาณ 2563
    ..... EB2.3.1.3 แผนการใช้เงินงบประมาณ 2563.pdf
EB2.3.1.3 แผนจัดหาวัสดุ ๖๓
    ..... EB2.3.1.3 แผนจัดหาวัสดุ ๖๓.pdf
EB2.3.1.4 คำสั่งแต่งตั้งปิด ปลดประกาศ
    ..... EB2.3.1.4 คำสั่งแต่งตั้งปิด ปลดประกาศ.pdf
EB2.3.1.5 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า
    ..... EB2.3.1.5 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า.pdf
EB2.3.1.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ
    ..... EB2.3.1.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ.pdf
EB2.3.2.1 บันทึกข้อความเผยแพร่
    ..... EB2.3.2.1 บันทึกข้อความเผยแพร่.pdf
EB2.3.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ
    ..... EB2.3.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ.pdf
EB2.3.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ
    ..... EB2.3.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ.pdf
EB2.3.3.1 คำสั่งจังหวัด-รอ-2365-ปี-61-ลว19ตค61
    ..... EB2.3.3.1 คำสั่งจังหวัด_รอ_2365_ปี_61_ลว19ตค61.pdf
EB2.3.3.1 หนังสือแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้
    ..... EB2.3.3.1 คำสั่งจังหวัด_รอ_2365_ปี_61_ลว19ตค61.pdf
EB2.3.3.2 บันทึกข้อความเผยแพร่
    ..... EB2.3.3.2 บันทึกข้อความเผยแพร่.pdf
EB2.3.3.3 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิส
    ..... EB2.3.3.3 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิส.pdf
EB2.3.3.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ
    ..... EB2.3.3.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ.pdf
ดูทั้งหมด..20

EB-2

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางร
    ..... EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางร.pdf
EB2.1 บันทึกข้อความเผยแพร่
    ..... EB2.1 บันทึกข้อความเผยแพร่.pdf
EB2.2 คำสั่งแบ่งหน้าที่ สสอ.เกษตรวิสัย 63
    ..... EB2.2 คำสั่งแบ่งหน้าที่ สสอ.เกษตรวิสัย 63.pdf
EB2.3 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
    ..... EB2.3 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร.pdf
EB2.3.1.1 บันทึกข้อความเผยแพร่
    ..... EB2.3.1.1 บันทึกข้อความเผยแพร่.pdf
EB2.3.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
    ..... EB2.3.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ.pdf
EB2.3.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาวัสดุ ปี 25
    ..... EB2.3.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาวัสดุ ปี 25.pdf
EB2.3.1.3 แผนการใช้เงินงบประมาณ 2563
    ..... EB2.3.1.3 แผนการใช้เงินงบประมาณ 2563.pdf
EB2.3.1.3 แผนจัดหาวัสดุ ๖๓
    ..... EB2.3.1.3 แผนจัดหาวัสดุ ๖๓.pdf
EB2.3.1.4 คำสั่งแต่งตั้งปิด ปลดประกาศ
    ..... EB2.3.1.4 คำสั่งแต่งตั้งปิด ปลดประกาศ.pdf
EB2.3.1.5 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า
    ..... EB2.3.1.5 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า.pdf
EB2.3.1.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ
    ..... EB2.3.1.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ.pdf
EB2.3.2.1 บันทึกข้อความเผยแพร่
    ..... EB2.3.2.1 บันทึกข้อความเผยแพร่.pdf
EB2.3.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ
    ..... EB2.3.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ.pdf
EB2.3.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ
    ..... EB2.3.2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ.pdf
EB2.3.3.1 คำสั่งจังหวัด-รอ-2365-ปี-61-ลว19ตค61
    ..... EB2.3.3.1 คำสั่งจังหวัด_รอ_2365_ปี_61_ลว19ตค61.pdf
EB2.3.3.1 หนังสือแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้
    ..... EB2.3.3.1 คำสั่งจังหวัด_รอ_2365_ปี_61_ลว19ตค61.pdf
EB2.3.3.2 บันทึกข้อความเผยแพร่
    ..... EB2.3.3.2 บันทึกข้อความเผยแพร่.pdf
EB2.3.3.3 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิส
    ..... EB2.3.3.3 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิส.pdf
EB2.3.3.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ
    ..... EB2.3.3.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ.pdf
ดูทั้งหมด..7

EB-9

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
    ..... EB9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน.pdf
EB9.2นโยบายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
    ..... EB9.2นโยบายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน.pdf
EB9.3 แผนนิเทศติดตาม2563
    ..... EB9.3 แผนนิเทศติดตาม2563.pdf
EB9.4 แผนการใช้เงินงบประมาณ 2563
    ..... EB9.4 แผนการใช้เงินงบประมาณ 2563.pdf
EB9.5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต
    ..... EB9.5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต.pdf
EB9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
    ..... EB9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน.pdf
EB9.7-ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ..... EB9.7_ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ดูทั้งหมด..6

EB-13

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB13.1 คำสั่งมอบหมายงาน
    ..... EB13.1 คำสั่งมอบหมายงาน.pdf
EB13.2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติราช
    ..... EB13.2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติราช.pdf
EB13.3 กรอบแนวทางการบริหารผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
    ..... EB13.3 กรอบแนวทางการบริหารผู้มีผลสัมฤทธิ์การ.pdf
EB13.4 ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการบริหารผลการป
    ..... EB13.4 ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการบริหารผลการป.pdf
EB13.5 หนังสือแจ้งเวียน
    ..... EB13.5 หนังสือแจ้งเวียน.pdf
EB13.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต
    ..... EB13.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต.pdf
ดูทั้งหมด..5

EB-17

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB17.1 บันทึกข้อความลงนามและเผยแพร่
    ..... EB17.1 บันทึกข้อความลงนามและเผยแพร่.pdf
EB17.2 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้ พรบ.
    ..... EB17.2 แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระร.pdf
EB17.3 การให้ของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
    ..... EB17.3 การให้ของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่.pdf
EB17.4 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน
    ..... EB17.4 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
EB17.5 บันทึกข้อความลงนาม ขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
    ..... EB17.5 บันทึกข้อความลงนาม ขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์.pdf
ดูทั้งหมด..6

EB-19

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

EB19.1 บันทึกบ้อความลงนาม ขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต
    ..... EB19.1 บันทึกบ้อความลงนาม ขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต.pdf
EB19.2 คำสั่ง แนวทางการดำเนินงาน
    ..... EB19.2 คำสั่ง แนวทางการดำเนินงาน.pdf
EB19.3 กิจกรรมของหน่วยงานการบรืิหารความโปร่ง
    ..... EB19.3 กิจกรรมของหน่วยงานการบรืิหารความโปร่ง.pdf
EB19.4 ความคิดริเริ่มของกลุ่ม
    ..... EB19.4 ความคิดริเริ่มของกลุ่ม.pdf
EB19.5 บันทึกบ้อความลงนาม ขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต
    ..... EB19.5 บันทึกบ้อความลงนาม ขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต.pdf
คำสั่งอำเภอเกษตรวิสัย แต่งตั้งคณะกรรมการ
    ..... คำสั่งอำเภอเกษตรวิสัย แต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย©2020

DesignBy:supasak_m@hotmail.co.th