หัวข้อกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว (การดำเนินงานจิตเวชชุมชน) อำเภอเกษตรวิสัย จังหวังร้อยเอ็ด
รายละเอียดของกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว (การดำเนินงานจิตเวชชุมชน)
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวังร้อยเอ็ด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุ่มเม่า
ผู้เข้าร่วมอบรม ผู้ดูแลผู้ป่วย ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทั้งหมดจำนวน 50 คน
เริ่มวันที่1 พ.ย. 2018
สิ้นสุดวันที่1 พ.ย. 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)