หัวข้อกิจกรรมรับนิเทศ กำกับ ติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดของกิจกรรมสสจ.ร้อยเอ็ด ออกนิเทศ กำกับ ติดตามงาน ในพื้นที่ อ.เกษตรวิสัย
วันนี้ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.00 น. นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกนิเทศ กำกับ ติดตามงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกษตรวิสัย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายแพทย์สุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย นายจุลพันธ์ สุวรรณ สาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย และคณะรับการนิเทศงานในครั้งนี้ ซึ่งการนิเทศติดตามงานเป็นอำเภอที่ ๑๘ รอบที่ ๑ ในปีงบประมาณ 2562
โดยคณะนิเทศ กำกับ ติดตามงาน ได้ชี้แนะกลยุทธ์ในการทำงาน เน้นคุณภาพการบริการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เกณฑ์มาตรฐานในทุกด้าน การบันทึกข้อมูลให้ทันเวลาและถูกต้อง การใช้งบประมาณให้ตรงกับหมวด และการสร้างเสริมสุขภาพเน้นคณะทีม พชอ. ร่วมพิจารณาข้อมูลนำมาแก้ไขปัญหา ในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
เริ่มวันที่19 ธ.ค. 2018
สิ้นสุดวันที่19 ธ.ค. 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)