หัวข้อกิจกรรมรับการประเมินคุณภาพมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว
รายละเอียดของกิจกรรมดร.นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินรพ.สต.ติดดาว และตัวแทนจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินคุณภาพมาตรฐานรพ.สต.ติดดาว ที่ รพ.สต.บ้านผำ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ ซึ่ง รพ.สต. เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่สำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดีโดยเน้นการส่งเสริมป้องกันมากกว่าการรักษา ส่งผลให้เกิดสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เป้าหมายในปี ๒๕๖๒ รพ.สต. ระดับ ๕ ดาว ที่เข้ารับการประเมินจำนวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย 1.รพ.สต.บ้านดงครั่งน้อย 2.รพ.สต.บ้านแจ่มอารมณ์ 3.รพ.สต.บ้านน้ำอ้อม 4.รพ.สต.บ้านฝาง 5.รพ.สต.บ้านสนามชัย 6.บ้านหัวหนอง และ7.รพ.สต.บ้านผำ
รพ.สต. ติดดาว ๕ ดาว ๕ ดี ประกอบด้วย ๕ ส่วน คือ
๑.บริหารดี เป็นการนำองค์กรและการจัดการดี ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล มีแผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ มีระบบรายงานกระบวนการที่สำคัญ
๒.ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ได้มาถึงปัญหาของชุมชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ฐานข้อมูลการบริการ ความร่วมมือ ความพึงพอใจ
๓.บุคลากรดี มีการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพ สร้างความผาสุก ความพึงพอใจ มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ มีการเสริมพลังประชาชนและครอบครัวในการดูแลตนเอง
๔.บริการดี มีการจัดบริการครอบคลุมประเภทและประชาชนทุกกลุ่มวัย จัดบริการตามปัญหาชุมชน ในและนอกสถานบริการ
๕.ประชาชนสุขภาพดี เป็นการประเมินผลลัพธ์การทำงาน ทั้งในบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง ด้วยพฤติกรรม ๕ อ. ๒ ส. และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด รวมทั้งการมีนวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้
จังหวัดร้อยเอ็ดมีการประเมินรพ.สต.ติดดาว ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ จำนวน ๙๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๔
เริ่มวันที่28 มิ.ย. 2019
สิ้นสุดวันที่28 มิ.ย. 2019
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)