วันที่ 6 เมษายน 2020 เวลา 04:59:29

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย

ภาพประกอบที่ 00
นายสุภาพ พิมพ์เวิน
สาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย

ภาพประกอบที่ 00
นายถาวร สีสมบา
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย

ภาพประกอบที่ 00
ดร.สุภศักดิ์ เมืองพรหม
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย

ภาพประกอบที่ 00
นายภูดิษ ศรีแก่นทราย
จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน

ภาพประกอบที่ 00
นางชัชชญา ศรีเที่ยง
พยายาลวิชาขีพชำนาญการ

ภาพประกอบที่ 00
นางปิยวดี ราชพลแสน
พยายาลวิชาขีพชำนาญการ

ภาพประกอบที่ 00
นายภานุวัฒน์ พันทวี
นักวิชาการสารณสุขปฏิบัติงาน

ภาพประกอบที่ 00
นางพลอยไพลิน ข่องแรง
พนักงานธุรการ

ภาพประกอบที่ 00
น.ส.สุดารัตน์ จันทร์ดำ
นักวิชาการเงินและบัญชี