เบอร์โทรศัพท์

โทร. 043 - 589076 แฟกซ์ 043 - 589076
1) SRRT อำเภอ ระดับดีเยี่ยม 2) SRRT ตำบล ระดับดีเยี่ยม - รพ.สต.หนองกุง - รพ.สต.น้ำอ้อม 3) อสม.ดีเด่นระดับเขต สาขาการให้บริการใน ศสมช. ( นายคำพีนธ์ สู่สุข ) ตำบลทุ่งทอง 4) อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (นางพิศมัย นิยมชาติ ) 5) อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาภูมปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ (นายไพฑูรย์ ออมอด) 6) พื้นที่ต้นแบบ ตำบลจัดการสุขภาพ (ตำบลหนองแวงและตำบลน้ำอ้อม) 7) ชมรม อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด (ชมรม อสม.อำเภอเกษตรวิสัย)