พันธกิจ(Mission)

๑. วางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับพื้นที่อำเภอ
๒. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอ
๓. กำกับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติ งานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

พอเพียง ทำวานดี มีวินัย ใส่ใจความเป็นทีม