ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue)

๑. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ
๒. สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ทั้งระดับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน และภาคี เครือข่าย
๓. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้ประ-สิทธิภาพ ประสิทธิผลด้วยหลัก ธรรมาภิบาล
๕. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ

เป้าประสงค์

๑.โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญลดลง
๒.พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ภัยพิบัติที่มีประสิทธิผล เมื่อเกิด โรคระบาด และภัยพิบัติ และคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ
๓. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมและสามารถพึ่งพาตนเองได้
๔. อสม. กสค. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
๕. พัฒนาบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เสมอภาค และเป็นธรรม
๖. หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน
๗.หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับมีระบบการบริหารจัดการให้ได้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๘.บุคลากรมีความรู้ทักษะและขีดสมรรถนะเหมาะสม
๙.บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
๑๐. หน่วยงานมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ