วิสัยทัศน์(Vision)

“เป็นองค์การคุณภาพในการจัดระบบสุขภาพอำเภอ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี”